Wydarzenia
Szkoła
Chobienice
Dokumenty
Przedszkole
Podstawówka
Gimnazjum
Uczniowie
Inne
Publikacje nauczycieli
Patron szkoły
Orlik 2012

Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola
im. Ignacego Mielżyńskiego
w Chobienicach
64-214 Chobienice 145
tel. +48 68 384 41 10
e-mail: zschobienice@wp.pl
Inspektor Danych Osobowych
Damian Sarbak
iod@presstu.pl
najnowsze wydarzenie
Strajk
Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice
W związku z tym, że rozmowy ZNP z rządem trwają od godziny 19.00 i nie wiem kiedy się zakończą oraz czy zakończą się kompromisem bardzo proszę by w miarę możliwości pozostawić jutro dzieci w domu. Prośba ta wynika z faktu, że o dokładniej liczbie nauczycieli, którzy przystąpią do strajku i nie będą sprawować opieki nad uczniami w szkole i dziećmi w przedszkolu zostanę poinformowana dopiero w momencie jego rozpoczęcia czyli 08.04.2019 roku. Natomiast mam nadzieję, że egzaminy gimnazjalne i ósmoklasisty się odbędą, ale dokładniejsze informacje jeszcze prześlę. O kolejnych informacjach dotyczących akcji strajkowej, będę państwa informować niezwłocznie poprzez dziennik elektroniczny i stronę szkoły.
mgr Sabina Horowska


Informacja dla rodziców dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli, w których odbędzie się strajk
Przypominamy, że zgodnie z przepisami zaistnienie okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, jest usprawiedliwioną nieobecnością pracownika w pracy. Stanowi tak § 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1632). Dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy z tego powodu jest oświadczenie pracownika.
Należy pamiętać, że pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia (przyczyną nieobecności może być ogłoszenie strajku w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko pracownika).
O nieobecności z takiej przyczyny i przewidywanej długości tej nieobecności, pracownik jest obowiązany zawiadomić pracodawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy.
Jeżeli obowiązujący u danego pracodawcy regulamin pracy lub układ zbiorowy pracy nie określa sposobu zawiadomienia pracodawcy o przyczynie nieobecności pracownika w pracy, zawiadomienia tego pracownik dokonuje osobiście lub przez inną osobę, telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową, przy czym za datę zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla pocztowego. Niedotrzymanie terminu może być usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami uniemożliwiającymi terminowe dopełnienie przez pracownika obowiązku określonego w tym przepisie, zwłaszcza jego obłożną chorobą połączoną z brakiem lub nieobecnością domowników albo innym zdarzeniem losowym.
Okres usprawiedliwionej nieobecności rodzica w pracy z powodu zamknięcia przedszkola lub szkoły, jest okresem, za który pracownik otrzymuje zasiłek opiekuńczy. Wynika to z treści art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1368 ze zm.). Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, w tym przypadku nie dłużej jednak niż przez okres 60 dni w roku kalendarzowym.
Powyższe uprawnienie przysługuje rodzicom, współmałżonkowi albo współmałżonce rodzica oraz osobom, które przysposobiły dziecko lub przyjęły na wychowanie i utrzymanie. Uprawnienie do zasiłku nie przysługuje jednak, gdy inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogą zapewnić dziecku opiekę.

W środę 3 kwietnia zakończyliśmy rekolekcje szkolne, które prowadził ksiądz Zenon. Tematem naszych rekolekcji była Droga do Emaus. Dzieci rozwiązywały rebusy i zagadki, odgrywały liczne scenki i uczyły się wraz z księdzem rekolekcjonistą piosenek. Młodzież i dzieci zrozumiały, że w drodze do Boga trzeba pokonać trud, słuchać i czytać Pismo Święte, przyjmować Pana Jezusa w komunii świętej, a w naszych sercach mamy nieść Bożą radość. W czasie środowej Mszy Świętej cała społeczność szkolna podziękowała księdzu Zenonowi za wspaniale przeżyte rekolekcje. Dzieci wykonały plakaty i zaśpiewały piosenki, które nauczyły się w szkole. Życzymy księdzu rekolekcjoniście obwitych łask Bożych. marzec >>>

Dnia 21 marca 2019 r. obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Wiosny. Nasze świętowanie rozpoczęliśmy od korowodu przez wieś. Po powrocie do szkoły każda klasa przedstawiła krótką część artystyczną. Kolejną atrakcją było symboliczne spalenie marzanny. Następnie na rozpalonym ognisku uczniowie upiekli kiełbaski. Na zakończenie chętni uczniowie i nauczyciele zatańczyli belgijkę :) Wszyscy świetnie się bawili. Czekamy na kolejny taki dzień:) marzec >>>

ogłoszenie

Strajk
- Informuję, że od 15 - 17.04.2019 roku uczniowie klas 1 - 7 SP i kl. IIIG mają dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych. Dzieci przedszkolne mają zawieszone zajęcia prze organ prowadzący do 17.04.2019r.
Sabina Horowska
- Plan lekcji ważny od 25.02.2019r. dostępny w e-dzienniczku!
- Dowozy od 28.01.2019r. w kolejności: Grójec Wielki - Folwark - Grójec Mały - Wojciechowo!
- Materiały dotyczące wykorzystania tablic interaktywnych.
Dreamtec - wprowadzenie do oprogramowania
Szkolenie1
Szkolenie2
Szkolenie3
- Godziny otwarcia boiska sportowego "ORLIK" - harmonogram.
- RODO
Klauzula informacyjna dla kandydatów na uczniów
Klauzula informacyjna dla uczniów.
przydatne linki
e-dziennik MobiReg - mobireg.pl
MobiReg
epodreczniki.pl - www.epodreczniki.pl
Interklasa - Polski Portal Edukacyjny
Interkl@sa - www.eduseek.interklasa.pl
Interklasa - Polski Portal Edukacyjny
Scholaris - scholaris.pl
Scholaris - Internetowe Centrum Zasobów Edukacyjnych MEN
Towarzystwo Powstania Wielkopolskiego 1918-1919
TOWARZYSTWO PAMIĘCI POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO 1918 - 1919
ReklamaOstatnia aktualizacja serwisu - 17 kwietnia 2019 rok
©2005-2019 Sebastian Tomys